කෑගල්ල – අවිස්සාවේල්ල මාර්ගය ජලයෙන් යටවේ !
කෑගල්ල – අවිස්සාවේල්ල මාර්ගය කොටියාකුඹුර ප්‍රදේශය ජලයෙන් යටවී තිබෙනවා.
ඒ හේතුවෙන් සැහැල්ලු වාහන ගමනා ගමනයට බාධා එල්ල වී ඇති බව පොලිසිය පවසනවා.

Post a Comment

0 Comments