ආණ්ඩුව සුරාසැල් විවෘත කිරීමට තීරණය කරයිඇඳිරි නීතිය ඉවත් කළ ප්‍රදේශවල සුරාසැල් විවෘත කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.
ඒ, සීමාවන්ට අනුව බවයි වාර්තා වන්නේ.
කොළඹ සහ ගම්පහ ප්‍රදේශවල පිහිටි බලයලත් සුපිරි වෙළදසැල් වල පිහිටි මත්පැන්හල් වල මත්පැන් විකිණීමට අවසර හිමිව තිබෙනවා

Post a Comment

0 Comments