රංජන් රාමනායක ඉංග්‍රීසි විෂය ගොඩ දායි
පසුගිය වසරේ අපොස සාමන්‍ය පෙල විභාගයේ ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්ණ පත්තරයට පෙනී සිටි රංජන් රාමනායක ඉන් සමත් වෙමින් c සාමාර්ථයක් ලබා තිබෙනවා.
නීති උපාධිය හැදෑරීම සදහා සමාන්‍යපෙළ ඉංග්‍රීසි විෂයට සාමාර්ථයක් අවශ්‍ය වී තිබූ නිසා ඔහු එම විභාගයට මුහුණ දී තිබුණා.

Post a Comment

0 Comments