මුළු රෝගීන් ගණන 162ක් !
කොරෝනා ආසාදනය වූ තවත් තිදෙනෙක් මෙරටින් හමුව තිබෙනවා.
ඒ අනුව මුළු රෝගීන් ගණන 162ක් වනවා

Post a Comment

0 Comments