රට පුරා දුම්රිය ස්ථානයන්හී නඩත්තුව පෞද්ගලික අංශයට

රට පුරා දුම්රිය ස්ථානයන්හී නඩත්තු කටයුතු පෞද්ගලික ආයතන වෙත පවරා පෞද්ගලික  ආයතනයන්හී දැන්වීම් දුම්රිය ස්ථානයන්හී ප්‍රදර්ශනය කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී ඩිලන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා පැවසීය.

මේ පිළිබඳව ගිවිසුම්ගත වීම නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරිවරයා (වාණිජ) හමුවීමෙන් සලසාගත හැකි බව ඒ මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

දුම්රිය ස්ථාන අබලන් තත්වයට පත්වීම වළකාගැනීම් ස‍ඳහා පෞද්ගලික ආයතනයන්හී සහය ලබා ගැනීමේ අරමුණින් මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාවට නැංවෙන බව ඔහු පැවසීය.

ඒ ඒ ප්‍රදේශවලට ආවේණික කර්මාන්තයන් පවත්වාගෙන යන සමාගම් වෙත මෙය මහඟු අවස්ථාවක් බව සඳහන් කරන ඩිලන්ත මහතා උඩරට දුම්රිය ස්ථාන කිහිපයක්ම තේ සමාගම් ලබා ගැනීමට ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කර ඇතැයිද පැවසීය.

මෙම  දැන්වීම් ප්‍රදර්ශනය සඳහා සමාගම්වලින් අමතර මුදලක් අය නොකරන බව පෙන්වාදෙන ඒ මහතා දැන්වීම ප්‍රදර්ශනය කරන දුම්රිය ස්ථාන පිරිසිදුව පවත්වාගෙන යාම සහ අලංකාර කිරීමද  ඔවුන්ට පැවරෙන කටයුත්තක් බව  සඳහන් කළේය

Post a Comment

0 Comments