ජනාධිපති දුන් සහන ක්‍රියාත්මක කරන්න නියෝග කරයි
ජනාධිපතිවරයා විසින් ලබාදුන් සහන ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සියලුම වාණිජ බැංකු, ලිසිං සමාගම් සහ මූල්‍ය ආයතන වෙත ඊයේ (25 වැනිදා) දැනුම් දී තිබෙනවා.
එම සහන ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු අධිපති මහාචාර්ය ඩබ්ලිව්. ඩී. ලක්ෂ්මන් වාර්තාවක් මගින් අමාත්‍ය මණ්ඩලයද ඊයේ (25 වැනිදා) දැනුවත් කර තිබුණා.
ත්‍රිරෝද රථ, පාසල් වෑන් රථ, ලොරි රථ, භාණ්ඩ ප්‍රවාහන කුඩා ලොරි රථ සහ තමන් විසින්ම පදවන බස් රථ සඳහා ලීසිං වාරික අය කිරීම මාස 6 ක කාලයක් නතර කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.
විධායක ශ්‍රේණියේ නොවන නිලධාරීන් ලබාගෙන ඇති පෞද්ගලික ණය වාරික අය කිරීම මැයි මස 30 වනදායින් පසු සිදු කිරීමට නියමිතයි.රුපියල් ලක්ෂ දහයට අඩු පෞද්ගලික ණය සහ ලීසිං වාරික අය කර ගැනීමද මාස තුනක කාලයක් අත්හිටුවීමට නියමිතයි.
කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්තරුවන්, සංචාරක, වැවිලි, ඇඟලුම්, තොරතුරු හා තාක්ෂණයට අදාළව ලබාගෙන ඇති ණය ගෙවීම සඳහා මාස හයක සහන කාලයක් ලබාදීමටද නියමිත වනවා

Post a Comment

0 Comments