කෝප්කමිටු සභාපති තනතුර යළිත් හඳුන්නෙත්තිට
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා කෝප් කමිටු සභාපති ලෙස යළි පත් කර තිබේ.

ඔහු මීට පෙර පැවති කෝප් කමිටුවේද සභාපති ලෙස කටයුතු කර ඇත.

Post a Comment

0 Comments