විපක්ෂ නායක ලෙස සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පිළිගන්නවා

නව විපක්ෂ නායක ලෙස සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පිළිගන්නා බව කතානායක කරූ ජයසූරිය මහතා මීට ටික වේලාවකට පෙර දැනුම් දුන්නා.
ඒ පාර්ලිමේන්තු සභාව ආරම්භ කරමිනි.
කතානායක කරූ ජයසූරිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තුව රැස්වූ අතර , එහිදී ප්‍රථමයෙන්ම සිදුවුයේ රංජිත් ද සොයිසා මහතාගේ අභාවයෙන් හිස්වු රත්නපුර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ධුරයෙහි වරුණ ලියනගේ මහතා දිවුරුම් දීමයි.
පාර්ලිමේන්තුවේ සභා නායකවරයා ලෙස , දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතාත් , ආණ්ඩු පක්ෂයේ සංවිධායකවරයා ලෙස ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතාත් , විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ලෙස ගයන්ත කරුණාතිලක මහතාත් නම් කර ඇති බව කතානායකවරයා සභාවට දැනුම් දුන්නා.

Post a Comment

0 Comments