මෙගාවොට් 300 ක විදුලි ධාරිතාවක් මිලදී ගැනීමේ සූදානමක් !පෞද්ගලික අංශයෙන් මෙගාවොට් 300 ක විදුලි ධාරිතාවක් මිලදී ගැනීමට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය තීරණය කර තිබෙනවා.
එම විදුලි මිලදී ගැනීම සිදු කරන්නේ වර්ෂාව ලැබෙන තෙක් දෛනික අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීම වෙනුවෙන් බවයි ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය සඳහන් කළේ.
මාස 6 ක කාලයක් සඳහා එම මිලදී ගැනීම සිදු කරන ලබනවා.
ඊට අදාළ යෝජනාව කැබිනට් අනුමැතිය සඳහා යොමුකර ඇති බව ද, සඳහන්.
කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවීමෙන් පසු ඒ සඳහා ටෙන්ඩර් කැඳවීමට නියමිතයි.

Post a Comment

0 Comments