නැවත රනිල් විපක්ෂ නායක වුවහොත් නව වාර්තාවක් !
අග්‍රාමාත්‍ය තනතුරින් ඉල්ලා අස්වූ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා නැවත වතාවක් විපක්‍ෂනායක ධුරයට පත් වුවහොත් වැඩිම වාර ගණන් විපක්‍ෂනායක ධුරය දැරූ පුද්ගලයා බවට පත්වේ.
රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා 1994 වසරේ සිට 2001 වසර දක්වාත් 2004 වසරේ සිට 2015 දක්වාත්, විපක්‍ෂනායක ධුරය දරා තිබේ. 1947 වසරේ සිට ඊයේ (21දා) දිනය දක්වා කාලය තුළ ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව තුළ පුද්ගලයන් විසිදෙනෙකු විපක්‍ෂනායක ධුරය දරා ඇත.
මෙම 20 දෙනාගෙන් වැඩිම වසර ගණනාවක් විපක්‍ෂනායක ධුරය දරා තිබෙන්නේ රනිල් වික්‍ෂමසිංහ මහතාය. ඒ මහතා වසර දහනවයක් විපක්‍ෂනායක ධුරය දරා තිබේ.
ඇන්.ඇම්. පෙරේරා මහතා 1947 සිට 1952 දක්වාත්, බණ්ඩාරනායක මහතා 1952 සිට 1956 දක්වාත්, 1956 සිට 1959 දක්වා ඇන්.ඇම්. පෙරේරා මහතාත්, 1960 වසරේදී සී.පී. ද සිල්වා මහතාත්, 1960 සිට 1964 දක්වා කාලය තුළ ඩඩ්ලි සේනානායක මහතාත්, 1965 සිට 1970 දක්වා කාලය තුළදී සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියත් විපක්‍ෂනායක ධුරය දරා ඇත.
1970 සිට 1972 දක්වා කාලය තුළ ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහතාත්, ඉන්පසුව 1972 සිට 1977 දක්වා කාලය තුළත් ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහතා විපක්‍ෂනායක ධුරයේ කටයුතු කර තිබේ.
1977 වසරේ සිට 1978 දක්වා, 1978 සිට 1983 දක්වාත් ඒ අමිර්තලිංගම් මහතාත්, 1983 වසරේ සිට 1988 දක්වා අනුර බණ්ඩාරනායක මහතාත්, 1989 සිට 1994 දක්වා සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියත්, 1994 වසරේදී ගාමිණී දිසානායක මහතාත් විපක්‍ෂනායක ධුරය හොබවා ඇත.
1994 සිට 2001 දක්වා රනිල් වික්‍ෂමසිංහ මහතාත්, 2001 සිට 2004 දක්වා මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතාත්, 2004 සිට 2015 දක්වා කාලය තුළදී රනිල් වික්‍ෂමසිංහ මහතාත්, 2015 ජනවාරි 08 සිට එම වසරේ අගෝස්තු මාසය දක්වා නිමල් සිරිපාලද සිල්වා මහතාත්, ඉන්පසුව වසරක හතරකට ආසන්න කාලයක් ආර්. සම්බන්ධන් මහතාත්, ඊයේ දිනය වනතෙක් මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතාත් විපක්‍ෂනායක ධුර දරා තිබේ.

Post a Comment

0 Comments