කොළඹ සහ පේරාදෙණිය සරසවි වලට නව පාඨමාලා කිහිපයක් !
ලබන වසරේ සිට පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයට නව උපාධි පාඨමාලා 02ක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා.

ඒ අනුව 2018/2019 අධ්‍යයන වර්ෂයේදී පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයට භූගෝලීය තොරතුරු විද්‍යාව සහ සමාජ වෘතවේදය යනුවෙන් අධ්‍යයන පාඨමාලා 02ක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා.

එම පාඨමාලා 02 සඳහා සිසුන් 100 දෙනෙකු තෝරාගෙන ඇතැයි සඳහන්.

මීට අමතරව කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයට තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂය අලුතින් හඳුන්වා දී තිබෙන අතර එම පාඨමාලාවට ද සිසුන් 50 දෙනෙකු තෝරාගෙන ඇත.

Post a Comment

0 Comments