එටිසලාට් නාමය අදින් අවසන් වෙයි ! 072 , 078 අය කළ යුතු දේ මෙන්න


එටිසලාට් සමාගම හච් සමාගම යටතට පත්වීමෙන් අනතුරුව අද සිට එටිසලාට් සන්නාමය ඉවත් කර දැමීමට හච් සමාගම තීරණය කොට තිබෙනවා.

මේ පිළිබඳව තොරතුරු ඔවුන්⁣ගේ වෙබ් අඩවිය තුළ ද සඳහන් වනවා.

ඒ අනුව 072/078 අංක සියල්ලම හච් ලෙස අද සිට හඳුන්වනු ඇති අතර 078/072 සඳහා 4ඝ් සේවාවන් වලංගු වන බව ද සඳහන්.

072 අංක සඳහා 4ඝ් සේවාව අත්විදීමට අදාල සිම්පත් මාරු කර ගැනීම කළ යුතු අතර අදාල සිම්පත් මාරු කිරීමේදී සිම්පත භාවිත කළ අදාල කාලයට වලංගු සියලු සේවා සමඟ නව සිම්පතක් එටිසලාට් නාමයෙන් තොරව 072 අංකය යටතේ හච් ලෙස නිකුත් කරනු ඇති.

තව ද මෙම ක්‍රමවේදය යටතේ සියලු එටිසලාට් පාරිභෝගික මධ්‍යස්ථාන හච් යටතට පත්වන අතර දීපව්‍යාප්ත ලංකාබෙල් පාරිභෝගික මධ්‍යස්ථාන 67ක් ඔස්සේ ද හච් පාරිභෝගිකය සේවා අත්විදිය හැකිවනු ඇති.

අද සිට ඒ අනුව 072/078 අංක සියල්ලම එටිසලාට් නමින් තොරව (076/077 ඩයලොග් ලෙස හඳුන්වන පරිදි) හච් නමින් හඳුන්වනු ඇත.

Post a Comment

0 Comments