පන්සල් තහනම් වුණු "මංගල" පන්සල් ගිය හැටි (PHOTOS)


මාතර ප්‍රදේශයේ විහාරස්ථාන තුනක සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා පසුගියදා එම විහාරස්ථානවලට ගොස් තිබුනා.
ඒ අනුව අමාත්‍යවරයා මාතර මහා මන්තින්ද පිරිවෙන, මාතර සිරිමංගල විහාරය සහ මාතර වෙලේගොඩ සුදසුන් මහ විහාරය යන විහාරස්ථානවලට ගොස් එම විහාරස්ථාන වල විහාරාධිපති හිමිවරුන් සමඟ විහාරස්ථානවල  සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳව සාකච්ඡා කර තිබූ අතර එහිදී සංවර්ධන කටයුතු වෙනුවෙන් අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන හැකි උපරිමයෙන්ම ලබා දීමටද අමාත්‍යවරයා පොරොන්දු වී තිබුණා.
කෙසේ වෙතත් අමාත්‍යවරයාට මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ විහාරස්ථාන වෙත ඇතුල්වීම තහනම් කරමින් පසුගියදා සංඝ ආඥාවක්ද නිකුත් කර තිබූ අතර එවැනි අවස්ථාවක අමාත්‍යවරයා විහාරස්ථානයකට යාම පිළිබඳ බොහෝ දෙනා විවිධ අදහස් පළකරමින් සිටිනවා.

Post a Comment

0 Comments