ගීතා කුමාරසිංහගේ සුරූපී දියණිය මෙන්න ! හැඟීම් දනවන ඡයාරූප සහිතයි PHOTOS


මේ දින වල කාගෙත් කතාබහට ලක් වූ චරිතයක් තමයි ගීතා කුමාරසිංහ කියන්නේ.

මේ දිනවල හැමෝම කතාකරන ගීතා කුමාරසිංහගේ දියණියගේ යැයි පැවසෙන ඡායාරූප කිහිපයක් අන්තර්ජාලයේ හුවමාරු වෙමින් පවතිනවා.
Post a Comment

0 Comments