මසකට ලක්ෂ 10ට වැඩියෙන් පඩි ගන්න ශ්‍රී ලන්කන් එයාලයින් සෙට් එක එලියට !

මාසයකට රුපියල් ලක්ෂ දහයක මුදලක් එනම් රුපියල් මිලියනයකට වැඩියෙන් වැටුපක් ලබා ගන්නා නිලධාරීන් 190 ක් ශී‍්‍ර ලංකන් ගුවන් සමාගමේ සිටින බව පාර්ලිමේන්තු මන්තී‍්‍ර සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභා කෝප් වාර්තාවේ සඳහන්වනවා.

ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් වයස සහ කාර්යයන් පිළිබඳව වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙසට 2016 වසරේදී පොදු ව්‍යාපාර කාරක සභාව විසින් දන්වා යැව්වද, මේ වනතුරු එම වාර්තාව එවා නැති බව ද එහි ඇතුලත්. එම නිලධාරීන්ගේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම්, වයස සහ පැවරී ඇති කාර්යයන් පිළිබඳව තොරතුරු ඇතුළත් වාර්තාවක් කාරක සභාවට එවන ලෙස එමගින් වැඩිදුරටත් නිර්දේශ කර ඇත.

Post a Comment

0 Comments