මේනකා මධුවන්ති

Menaka 
එළිසබත් මහරැජින, ඩයනා කුමරිය, මහත්මා ගාන්ධි හා බොලිවුඩ් නළු ටොම් කෲස් සමග එක්ව ඡායාරූප ගැනීමට මේනකා මධුවන්තිට අවස්ථාවක්

YS‍% ,dxlsl ckms‍%h fg,s ks<shla jk fïkld uOqjka;s f,dal m‍%isoaO mdmkaÿ lS‍%vl fâúâ fnlï iu. cdhdrEm .ekSug iu;aù we;s nj jd¾;d fõ'
fïkld" fnlï iu. cdhdrEm .ekSug fukau Tyq w,a,d ne,Sug;a iu;aù we;af;a nexfldla ys§ njo mejfia'

weh tys§ fnlï muKla fkdj  f,dalm‍%lg f.d,a*a ;rejla jk ghs.¾jqâiaf.a f.d,a*a mkaÿj w,a,d ne,Sug;a" t<sin;a uy/ðk" vhkd l=ußh  uy;aud .dkaê yd fnd,sjqâ k¿ fgdï lDDia iu. cdhdrEm .ekSug;a iu;a jQ nj mejfia'

fïkld fï ishÆ fokdu uqK .eiS we;af;a nexfldla ys uevï gQidâ bá m‍%;sud fl!;=ld.drfha§h'

m‍%xY cd;sl ldka;djla jk udß gqidâ ks¾ud;D;ajh orkq ,nk fuu bá fl!;=ld.dr oïjef,ys YdLdjla f,i fydxfldkays msysá fï bá fl!;=ld.drh ls‍%hd;aul fõ'

fydxfldxys mSla gj¾ys msysá fuu fl!;=ld.drfha f,dj ckms‍%h k¿ ks<shka" foaYmd,{a{hka" lS‍%vlhka" .dhl .dhsldjka yd W.;=kaf.a Ôjudk m‍%udKfha bá rEm ishhla ;sfnk nj mejfia'

fuh wdishdfõ msysá uevï gqidâ fl!;=ldr foflka tlla jk w;r wdishdfõ msysá wfkla uevï gqidâ bá fl!;=ld.drh msysgd we;f;a Ieka.ayshsj,h'

bá fl!;=ld.dr oïjef,ys fydxfldka YdLdj wdrïN lr we;af;a 2006 jif¾§ njo mejfia'

මිරර් ගර්ල්Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 comments :

Post a Comment